Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin rekrutacji - Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 14/2024/2025 z dnia 27 lutego 2024 r.

 

Warunki i kryteria rekrutacji do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431 z późn.zm.)

 

II. ZASADY REKRUTACJI

1. O przyjęcie do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.

2. Celem dokonania naboru dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną i określa zadania jej członków.

3. Szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie kwalifikacyjne, ustala listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej, a w przypadku konieczności prowadzi rekrutację uzupełniającą.

4. Nabór uczniów do klas pierwszych odbywa się na podstawie punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym .

5. Nabór odbywa się tylko w formie elektronicznej.

 

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

1. Sposób obliczania punktów określają punkty 2, 3.

2. Kandydat może maksymalnie otrzymać 200 punktów, w tym:

100 punktów– liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu ósmoklasisty. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

• języka polskiego,

• matematyki mnoży się przez 0,35

• z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

 

100 punktów– możliwych do uzyskania za:

• przeliczone na punkty oceny uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej z poniższych zajęć edukacyjnych:

a) Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę:

 

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Zajęcia edukacyjne

język polski-historia- wos

język polski, matematyka, historia, wos

b) Zasady przeliczania ocen na punkty: ocena: celujący (6) – 18 punktów,

ocena: bardzo dobry (5)– 17 punktów,

ocena: dobry (4) – 14 punktów,

ocena: dostateczny (3) – 8 punktów,

ocena: dopuszczający (2) – 2 punkty

 

• przeliczone na punkty inne osiągnięcia kandydata:

L. p

Kryterium rekrutacyjne

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

1

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

2

Szczególne osiągnięcia uczniów:

18 punktów

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

tytuł laureata konkursu tematycznego lub

interdyscyplinarnego

7 punktów

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim

organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu

tematycznego lub interdyscyplinarnego -

5 punktów

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 punktów

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego-

5 punktów

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 punkty

3) inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych

(indywidualne lub zespołowe),

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty (max 4 punkty)

międzynarodowym

4 punkty

krajowym

3 punkty

wojewódzkim

2 punkty

powiatowym

1 punkt

3

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,

w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

3 punkty

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia, w tych zawodach, z tym że, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.

3. W przypadku ucznia szkoły podstawowej zwolnionego z całości lub części egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów ustala się w sposób następujący:

• przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły w następujący sposób:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 35 punktów,

bardzo dobry – przyznaje się po 30 punktów, dobrym – przyznaje się po 25 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się 30 punktów,

bardzo dobry – przyznaje się 25 punktów,

dobrym – przyznaje się 20 punktów,

dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

• inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

4. O kolejności na liście kandydatów decyduje suma punktów uzyskana przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach zostaną przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów w ramach planu naboru zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.

Typ szkoły

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Drugi język obcy

Limit

miejsc

Liceum Ogólnokształcące

im. Noblistów Polskich

język polski- historia - wos

język niemiecki

30

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej pod warunkiem posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

• wielodzietność rodziny kandydata,

• niepełnosprawność kandydata,

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

• objęcie kandydata pieczą zastępczą.

7. Kryteria, o których mowa w pkt. 6, mają jednakową wartość.

8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach, pod warunkiem posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

9. Kandydaci do szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

10. W przypadku elektronicznego wspomagania rekrutacji:

• kandydat składający dokumenty określa pozycje swoich preferencji przyjęcia do oddziału,

• każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,

• jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,

• kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziału o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.

11. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego do przyjęcia kandydata, przyjęcie na wolne miejsce jest proponowane kandydatowi, który spośród aplikujących posiada największą liczbę punktów rekrutacyjnych.

12. W przypadku wolnych miejsc zostaje przeprowadzone przez dyrektora szkoły postępowanie uzupełniające.

13. W przypadku kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych , ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich. Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w procesie rekrutacji do naszej szkoły.

14. Od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Wniosek, o którym mowa należy składać w sekretariacie szkoły zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

15. Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

16. Terminarz postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

13 maja – 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w przypadku zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

21 czerwca - 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 lipca 2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

12 lipca- 18 lipca 2024r. do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 lipca 2024 r.

do godz. 14.00

 

17. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Odwołanie, o którym mowa należy składać w sekretariacie szkoły.

18. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

19. Powyższe warunki i kryteria rekrutacji podaje się do wiadomości kandydatów poprzez ogłoszenie na szkolnej stronie internetowej w zakładce rekrutacja.

Badanie lekarskie, mające na celu ocenę możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia uczniów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, będą przeprowadzane w miejscu i czasie podanym na etapie złożenia wniosku.

IV. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Od 13maja do 17 czerwca 2024 r. do godziny 15.00

• złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej, podpisanego przez ucznia i jego rodziców,

• zaświadczenie o ustalonym indywidualnym programie lub toku nauki,

• dokumenty stwierdzające, wielodzietność rodziny kandydata,

• niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą

• opinia wydana przez poradnię psychologiczno- pedagogicznej w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,

• zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich,

• olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godziny 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 11 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach (w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności) lub potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

12 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych z podziałem na oddziały.

Od 13 maja do 16 lipca 2024 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

Od 12 do 18 lipca 2024 r. do godziny 15.00

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

• oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,

• orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

• kwestionariusza z danymi na druku pobranym w szkole, wypisanego w momencie przyjęcia do szkoły,

• karty zdrowia ucznia,

• dwóch podpisanych zdjęć,

• oryginału zgłoszenia absolwenta.

19 lipca 2024 r. do godziny 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Do 23 lipca 2024 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia: sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia:

wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły:

dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

V. Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Od 22 lipca do 25 lipca 2024 r. do godziny 15.00

• złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej, podpisanego przez ucznia i jego rodziców,

• zaświadczenie o ustalonym indywidualnym programie lub toku nauki,

• dokumenty stwierdzające, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,

• opinia wydana przez poradnię psychologiczno- pedagogicznej w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,

• zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 1 sierpnia 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach (w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności) lub potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

2 sierpnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych z podziałem na oddziały.

Od 22 lipca do 6 sierpnia 2024 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

Od 2 do 8 sierpnia 2024 r. do godziny 15.00

Potwierdzenie przez rodzica alba pełnoletniego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

• oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,

• zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

• kwestionariusza z danymi na druku pobranym w szkole, wypisanego w momencie przyjęcia do szkoły,

• karty zdrowia ucznia,

• dwóch podpisanych zdjęć,

• oryginału zgłoszenia absolwenta.

Do 9 sierpnia 2024 r. do godziny 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Do 14 sierpnia 2024 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Data dodania: 2024-02-27 08:01:36
Data edycji: 2024-03-13 11:21:03
Ilość wyświetleń: 3131

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Projekty

Projekty, programy, dofinansowania
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej