foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kolejny rok szkolny nie będzie taki jak zwykle. Przed nami czas nauki w reżimie sanitarnym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły powstały procedury do których wszyscy musimy się zastosować. Najważniejsze z nich poniżej, szczegółowo zapoznacie się z nimi na spotkaniach z wychowawcami.
 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 
2. Wszyscy wchodzący i wychodzący ze szkoły, zarówno uczniowie jak i nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust oraz nosa.
3. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4. W przestrzeniach wspólnych, np. na korytarzach, w toaletach uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły powinni (w miarę możliwości) zachować stosowny dystans między sobą.
5. W przestrzeniach wspólnych, np. podczas przerw na korytarzach, w toaletach, podczas przemieszczania się po szkole uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły ZOBOWIĄZANI SĄ do zasłaniania ust i nosa (maseczki, przyłbice). Osłonę ust i nosa uczeń może zdjąć po zajęciu miejsca w klasie.
6. Podczas lekcji nie jest obowiązkowe zasłanianie ust i nosa z wyjątkiem sytuacji bliższego kontaktu ucznia z nauczycielem. Noszenie maseczki w klasie jest możliwe jeżeli taka jest wola ucznia lub nauczyciela.
7. Wszystkie zajęcia danej klasy (z wyjątkiem przedmiotów nauczanych w grupach oraz wychowania fizycznego) odbywają się w jednej sali lekcyjnej przydzielonej danej klasie w celu uniknięcia niepotrzebnego przemieszczania się po szkole.
8. Uczniowie i nauczyciele każdorazowo przed wejściem do klasy zobowiązani są do dezynfekcji rąk, powinni zachować stosowny dystans oraz zasłaniać usta i nos (maseczki, przyłbice).
9. Podczas przerw uczniowie powinni pozostać na piętrze na którym znajduje się ich sala oraz nie opuszczać wyznaczonego dla nich sektora chyba, że koniecznie jest przemieszczenie się na inne piętro np. w celu skorzystania z biblioteki, sekretariatu, toalety lub sklepiku.
10. Opuszczanie szkoły podczas przerw jest ZABRONIONE (wyjście jest zamykane a ruch do i ze szkoły kontrolowany jest przez pracownika portierni).
11. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja rąk w miejscach do tego przeznaczonych, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz stosowny dystans.
12. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
13. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia zostaną umyte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
14. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
15. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na boisku szkolnym i na terenach szkolnych. Pobyt w szatni ograniczony zostaje do minimum. Uczniowie niećwiczący pozostają pod bezpośrednią opieką nauczyciela wychowania fizycznego w miejscu prowadzenia zajęć z zachowaniem dystansu społecznego.
16. Na lekcjach informatyki, oprócz dezynfekcji rąk, ze względu na bliskość stanowisk komputerowych, obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa.
17. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
18. Uczniowie nie korzystają z szafek (do odwołania), okrycia wierzchnie zabierają ze sobą do klasy.
19. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w godzinach jej pracy po zdezynfekowaniu rąk przed wejściem, w maseczkach, nie więcej niż dwie osoby jednocześnie z zachowaniem dystansu społecznego (1,5 m). Książki zwracane przez uczniów podlegają 2 dniowej kwarantannie.
20. Uczniowie nie korzystają z pomieszczenia socjalnego (przy szatniach).
21. Dopuszczone jest korzystanie ze sklepiku szkolnego z zachowaniem dystansu społecznego.
22. Do odwołania obowiązuje zakaz organizowania wycieczek i wyjść grupowych.
 
Całość dostępna na stronie pod adresem http://skalna1.skalna1.nazwa.pl/images/pdf/proc_covid.pdf
 

dziennik

4458 zdalna

skalnaTV

facebook

logo instaling

dhk

dhk

logo instaling

 

Copyright © 2022 dr.EGw Rights Reserved.