UWAGA KONKURS!!!!!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach w zakresie wiedzy i umiejętności policyjnych.

Sponsorem nagród:

Szczegóły w załączniku

§ 1
Organizatorzy:
•    Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach,
•    Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim,
 Patronat: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.

§ 2
Cele:
•    Wzmocnienie motywacji oraz zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do czynnego zainteresowania pracą w służbach mundurowych.
•    Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
•    Popularyzacja aktywności fizycznej.
•    Integracja środowiska uczniowskiego.
•    Promocja Policji oraz klas policyjnych.
•    Sprawdzenie sprawności fizycznej uczestników oraz wiedzy o Policji.

§ 3
Sprawy organizacyjne:
1.    Głównym zamiarem przeprowadzenia konkursu jest wyłonieni najlepszej drużyny w zakresie umiejętności i wiedzy policyjnej.
2.    Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
3.    Liczba osób w drużynie – 2.
4.    Każda szkoła może zgłosić dwie drużyny.
5.    Zespół może składać się z dziewcząt i chłopców .
6.    Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub zespołowo od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia dokonuje zgłaszający.
7.    Od uczestników wymaga się posiadania:
•    dokumentów tożsamości /legitymacja szkolna/,
•    zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w zawodach
/zał. nr 2/,
•    ubiorów dostosowanych do warunków zawodów.
8.    Konkurs zorganizowany zostanie przez Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach w dniu 25.05.2017 r. (czwartek), godz. 11.00
Zgłoszenia należy przesłać do 19.05.2017 r.
9.    Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu wszystkich konkurencji i obliczeniu wyników przez komisję konkursową.
10.    Zwycięska drużyna otrzyma Puchar pozostałe trzy drużyny otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów.

§ 4
Konkurencje:
1.    „Test Wiedzy” – Konkurencja polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Test zawierać będzie 40 pytań za które można otrzymać łącznie 40 pkt. Na rozwiązanie testu przewidziano maksymalnie 60 min. Na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe uczestnikowi nie przyznaje się punktu.
2.    „Test sprawności fizycznej” – Konkurencja polega na pokonaniu policyjnego Toru przeszkód w jak najkrótszym czasie.
3.    „Pierwsza pomoc” – Konkurencja polega na udzieleniu pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi algorytmami.

§ 5

1.    Komisja konkursowa składa się z pięciu ekspertów powołanych przez Dyrektora LO w Rydułtowach w tym przez ekspertów z KPP w Wodzisławiu Śląskim.


§ 6
Punktacja
1.    Podczas konkurencji testu wiedzy każdy z uczestników może zdobyć 40 pkt,  łącznie drużyna może zdobyć 80 pkt.
2.    Podczas konkurencji sprawności fizycznej każda z osób może zdobyć po 40 pkt, łącznie drużyna może zdobyć 80 pkt.
3.    W konkurencji pierwszej pomocy drużyna może zdobyć 20 pkt.
4.    Drużyna może otrzymać łącznie za obie konkurencje maksymalnie 180 pkt.
5.    Pierwsze miejsce zajmuje zespół, który uzyskał największą liczbę punktów
za rozegrane konkurencje.
6.    W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez drużyny, o zwycięstwie decyduje łączny czas rozwiązania testu wiedzy przez zespół.
7.    Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

§ 7

Postanowienia końcowe:
1.    Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych podczas trwania imprezy.
2.    Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone przez członka zespołu odpowiada jego opiekun.
3.    Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz postanowienia organizatora, a także sędziów.
4.    W przypadku naruszenia powyższych postanowień, organizator ma prawo zdyskwalifikowania zespołu.
5.    Przewodniczący Komisji konkursowej ogłasza kolejność zajętych miejsc przez poszczególne drużyny oraz ilość uzyskanych przez nie punktów. Następuje wręczenie nagród i wyróżnień.
6.    Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. Należy je składać w formie pisemnej do biura organizacyjnego zawodów do jednej godziny od zakończenia konkurencji lub zaistnienia problemu. Rozpatrzenie protestu przez organizatora jest ostateczne.
7.    Organizatorzy zawodów zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa, a w szczególności opieki medycznej podczas trwania imprezy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.    Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora i komisji konkursowej..
9.    W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tor testu sprawności fizycznej może ulec zmianie.

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2017-05-10 20:40:48
Załączniki