"Życzenia na Walentynki"

Regulamin Konkursu "Życzenia na Walentynki"

§1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu "Życzenia na Walentynki", zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem, jest Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. 2.Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę Konkursu. 3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego. §2 Czas trwania Konkursu 1. Konkurs trwa od 1 lutego do 10 lutego 2010 roku do godziny 24.00 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 20 lutego 2010 r. w specjalnej notatce walentynkowej na stronie internetowej szkoły: www.skalna1.edu.pl §3 Zasady wzięcia udziału w Konkursie 1.Uczestnikiem Konkursu jest osoba(uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powiatu wodzisławskiego), która wyśle życzenia e-mailem na adres: walentynkiskalna1@onet.pl podając temat: „Konkurs walentynkowy”. 2. W konkursie biorą udział e-maile w języku polskim 3. Ważne są tylko te e-maile, które zawierają oprócz treści życzeń tytuł Konkursu nazwisko i imię oraz nazwę szkoły. 4. E-maile można wysyłać do 10 lutego 2010 r. do godziny 24.00 5. Każda osoba może wysłać tylko jedno życzenie, które nie przekroczy 50 słów. 6. Każdy e-mail nie godzący w dobra osobiste(treści pornograficzne i nieetyczne) zostanie opublikowany na stronie internetowej: www.skalna1.edu.pl do 20 lutego 2010 r. 7. Każda osoba, która wyśle e-mail z życzeniem oraz niezbędnymi danymi (zobacz pkt.1,2,3) otrzyma informację zwrotną potwierdzającą wpłynięcie. 8. Konkurs wyklucza maile grupowe. §4 Nagrody konkursu 1. Kolacja dla dwojga w restauracji. §5 Zasady nagradzania i nagrody 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową (składająca się z 3 polonistów LO nr 1 w Rydułtowach i 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego) 20 lutego 2010 roku po godz. 12.00. 2. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę oryginalność i atrakcyjność przesłanych wierszyków walentynkowych, wyłoni zwycięzców. 3. Nagrody zostaną przyznane według następujących kryteriów: - nagrodzone zostaną 2 najlepsze, najbardziej oryginalne, najsympatyczniejsze wierszyki, życzenia lub wyznania walentynkowe. 4. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z listą laureatów oraz treścią przesłanych przez nich życzeń zostanie zamieszczone na stronie internetowej: www.skalna1.edu.pl do dnia 20 lutego 2010 roku.

Opracowane przez: admin Admin dnia: 2009-12-25 13:05:40
Załączniki